biuro@zaprojektujzjazd.pl

+48 737 630 993

Powrót na stronę główną

Powrót na górę artykułu

Dysponując mapą zasadniczą i wydaną decyzją zezwalającą na lokalizację zjazdu masz komplet materiałów niezbędny do przystąpienia do prac projektowych. Czas zakasać rękawy i ostrzyć ołówek lub zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.

Podsumowanie

W odpowiedzi na wniosek otrzymujemy decyzję administracyjną, zezwalającą, bądź nie na lokalizowanie zjazdu z twojej działki. Zwykle zarządca w decyzji wskazuje ogólne i szczególne warunki techniczne dotyczące budowy zjazdu. Ogóle warunki są powielane z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, natomiast te szczególne dotyczą rozwiązań dla konkretnego zjazdu lub drogi np. kolor i rodzaj nawierzchni zjazdu. Ponadto w decyzji możemy znaleźć uzasadnienie i pouczenie oraz informacje o konieczności uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.  

 

Pamiętaj: Zgodnie z ustawą o drogach publicznych decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa w ciągu 3 lat od jego wydania, jeżeli zjazd nie został wybudowany.

Co zawiera zezwolenie na lokalizację zjazdu

Kompletny wniosek możesz złożyć na trzy sposoby:

- zanieść osobiście na dziennik podawczy

- wysłać kurierem lub pocztą

- przesłać elektronicznie za pomocą poczty ePUAP

 

Pamiętaj: Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, zatem na mocy Kodeksu Postępowania Administracyjnego przysługuje Ci jako stronie prawo do odwołania do wyższej instancji w przypadku negatywnego lub niekorzystnego rozpatrzenia wniosku.

Potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – opłata za powyższe zezwolenie wynosi 82 zł. Co do zasady wpłacasz ją na konto urzędu miasta lub gminy, na którego terenie znajduje się siedziba zarządcy drogi. W praktyce wato jednak dopytać bezpośrednio na jakie konto wpłacić opłatę. Jeśli ściągnąłeś wzór wniosku wprost ze strony właściwego zarządcy drogi, również tam możesz znaleźć konto do opłat.

 

Uwaga: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W związku z powyższym jeśli ubiegasz się o zjazd do budynków mieszkalnych zaznacz to we wniosku, tym sposobem powinieneś zostać zwolniony z opłacenia 82 zł.

3

Pobierz oświadczenie

Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – Osobiście nie lubię wysyłać kopi aktów notarialnych gdziekolwiek, proponuję wypełnić i wysłać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jakie załącza się np. do wniosku o pozwolenie na budowę.

2

Kopia mapy z naniesioną proponowaną lokalizacją zjazdu – kserujesz mapę wybraną ze Starostwa Powiatowego i kolorowym zkreślaczem wskazujesz miejsce, w którym planujesz przyszły zjazd.

1

Do wniosku musisz przygotować załączniki:

Pobierz wniosek GDDKiA

Aby otrzymać zezwolenie na lokalizację zjazdu musisz przygotować i przedłożyć wniosek do zarządcy drogi. Wniosek można napisać samodzielnie lub pobrać ze strony właściwego zarządcy drogi. Poniżej jako wzór zamieszczam wniosek do wypełnienia pobrany ze strony GDDKiA. Wypełnienie samego wniosku nie powinno stanowić problemu.

Wniosek

Najpewniejszym źródłem informacji o klasie drogi jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i tam proponuję Ci zacząć poszukiwania. Obecnie większość gmin posiada interaktywny portal informacji przestrzennej, więc znalezienie klasy drogi nie powinno sprawić problemu. Oczywiście, masz również do dyspozycji inne mapy internetowe, jednak tam możesz mieć problem z rozróżnieniem dróg niższych klas np. gminnych od powiatowych.

 

Jeśli znasz klasę drogi z którą graniczy twoja działka, znajdź właściwego zarządcę drogi. To do niego kierujesz wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu.

Klasa drogi

* Jak możesz zauważyć w przypadku dróg krajowych rozważamy dwóch możliwych Zarządców. GDDKiA zarządza między innymi wszystkimi drogami krajowymi z wyłączeniem tych biegnących na obszarach miast na prawach powiatów. Na obszarze tych miast zarządcą dróg jest Prezydent Miasta. Sprawa dodatkowo komplikuje się jeśli dodam, że w większych miastach Prezydent deleguje obowiązki zarządcy celowym jednostkom organizacyjnym np. zarządcą wszystkich dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w Krakowie jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK), podobnie sprawa ma się w np. Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM), Katowice - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), Gdańsk – Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ), itd.

drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) lub Prezydent miasta na prawach powiatu *

drogi wojewódzkie – zarząd województwa

adresat: Zarząd dróg wojewódzkich (ZDW)

drogi powiatowe – zarząd powiatu

adresat: Zarząd dróg powiatowych (ZDP)

drogi gminne – wójt (burmistrz, prezydent miasta)

adresat: urząd gminy (urząd miasta)

Dla każdej drogi publicznej przydzielony jest właściwy zarządca drogi. Jest nim organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Zróżnicowani są ze względu na klasę drogi, na potrzeby zjazdów rozróżniamy:

Zarządca drogi

Zezwolenie na lokalizację zjazdu jest dokumentem urzędowym wydawanym w formie decyzji, przez zarządcę drogi, z której planujemy zjazd. Potocznie można spotkać się z nazwami Decyzja na lokalizację zjazdu lub Decyzja lokalizacyjna. Powyższy dokument jest podstawą do wykonania projektu zjazdu. Nim przejdę do samego zezwolenia, omówię kwestię zarządcy drogi.

Co to jest zezwolenie na lokalizację zjazdu

18 marca 2022 roku

Decyzja na lokalizację zjazdu

Zaprojektuj

Zjazd.pl